Jeśli nie­dawno kupi­łeś psa lub masz psa, który nie za bar­dzo się Cie­bie słu­cha to powi­nie­neś zasta­no­wić się nad odpo­wied­nim szko­le­niu dla niego. Nie każdy wie, że są spe­cjalne tre­sury dla naszych pupili. Jeśli psiak się Cie­bie nie słu­cha lub przy wyj­ściu na spa­cer strasz­nie cią­gnie za smycz to wystar­cza­jące powody, by pójść z nim na szko­le­nie. Jeśli nie wiesz, jak się z to zabrać to zapraszam do przeczytania artykułu.

Co da nam szko­le­nie?

Zapewne w Twoim oto­cze­niu panuje wiele róż­nych i skraj­nych opi­nii. Jedni mówią, że po co tre­so­wać psa skoro to nie małpa. Dru­dzy uwa­żają, że psa powinno się zła­mać. Tro­chę się nad nim poznę­cać, aż w końcu będzie ule­gły. Nie­stety jest to mylne myśle­nie. Jeżeli pój­dziesz na szko­le­nie dla psa to możesz się bar­dzo miło zasko­czyć. Nie cho­dzi już o różne sztuczki, któ­rych Twój pupil się nauczy, ale o ogólne zacho­wa­nie. Dzięki takiej tre­su­rze będzie on dużo bar­dziej posłuszny. Gdy go zawo­łasz to do Cie­bie przyj­dzie, a ubra­nie obroży przy wyj­ściu na spa­cer nie będzie tor­turą. Dzięki temu nie będziesz musiał gonić za nim po całym domu czy podwórku. 

Naj­lep­sze szko­le­nie

Jak poka­zują bada­nia naukowe naj­lep­szym spo­so­bem na to, aby zaob­ser­wo­wać u swo­jego czwo­ro­noga postępy, jest sys­tem nagród. Kie­dyś karano zwie­rzęta za nie­po­słu­szeń­stwo i złe wyko­na­nie zadań. Aktu­al­nie się od tego odcho­dzi. Jeżeli zwie­rzak wykona zada­nie popraw­nie to dajesz mu jego ulu­biony przy­smak. Dzięki temu pies zapa­mięta sobie, że jeżeli będzie tak robić to dosta­nie nagrodę. Warto tak robić, przez to zwie­rzak nie będzie mieć psy­chicz­nych ura­zów oraz nie odbije się to na nim nega­tyw­nie w przy­szło­ści. 

Kiedy zacząć szko­le­nie?

Jeżeli zasta­na­wiasz się, kiedy powi­nie­neś zacząć szko­le­nie dla Two­jego psiaka to musisz wie­dzieć, że czym szyb­ciej zaczniesz tym lepiej. Wia­domo, że jak pie­sek jest mały i jesz­cze jest z matką to nie, ale jeśli już odrywa się od matki i jest samo­dzielny to naj­wyż­szy czas na tre­ning. Naj­le­piej jest na niego poświę­cić kilka pierw­szych tygo­dni pupila. Warto samemu z nim tre­no­wać i uczyć posłu­szeń­stwa, ale można też zapi­sać go do jakiejś szkółki. Dzięki takiej tre­su­rze, Twój pies nie będzie agre­sywny w sto­sunku do innych ludzi, nauczy się przycho­dzić do Cie­bie na zawo­ła­nie, sia­dać lub kłaść się, gdy tak mu roz­ka­żesz. Takie szko­le­nie spo­wo­duje, że Twój pies będzie sta­bilny i zrów­no­wa­żony emo­cjo­nal­nie, czyli nie będzie stwa­rzał więk­szych i mniej­szych pro­ble­mów. 

Przypomnijmy, że rrelacja między psem a dzieckiem może być niezwykle cenna i pełna wzajemnej miłości i zrozumienia. Psy często stają się wiernymi towarzyszami dzieci, oferując im wsparcie emocjonalne i bezwarunkową miłość. Wzajemna interakcja z psem może pomagać w rozwoju społecznym i emocjonalnym dziecka, ucząc go odpowiedzialności, empatii i umiejętności komunikacyjnych. Ważne jest jednak, aby zawsze nadzorować interakcje między psem a dzieckiem i nauczyć je, jak zachować się wobec zwierzęcia, aby zapewnić bezpieczeństwo obu stron.