Jak wiemy na rynku znaj­dziemy wiele środ­ków do czysz­cze­nia kabin prysz­ni­co­wych. Każdy z nich głosi, że usu­nie wszyst­kie plamy, zatłusz­cze­nia, nie pozo­sta­wia smug i ogól­nie jest per­fek­cyjny. Środ­ków do czysz­cze­nia jest do wyboru do koloru, tylko który z tych wszyst­kich dostęp­nych będzie odpo­wiedni.

Środki eko­lo­giczne

Plu­sem takich środ­ków jest to, że są w pełni bio­de­gra­do­walne. Nie zanie­czysz­czają wody oraz gleby, a jak wiemy jest to powszechny pro­blem. Płyny eko­lo­giczne są wyko­nane w stu pro­cen­tach z natu­ral­nych skład­ni­ków. Nie posiada nie­po­trzeb­nych środ­ków che­micz­nych, a dokład­nie tak samo czysz­czą powierzch­nię kabin prysz­ni­co­wych. Takie płyny nie nisz­czą oraz nie powo­dują pęka­nia pla­sti­ko­wych powłok. Dzięki czemu Twoja kabina prysz­ni­cowa zosta­nie z Tobą na dłu­żej. Pamię­tajmy przy drob­nych czyn­no­ściach o naszej pla­ne­cie.

Zwy­kłe środki

Do mycia szkla­nych powierzchni kabiny, możemy wybrać zwy­kłe płyn do kabin prysznicowych oraz zwy­kłą ścierkę. Pamię­tajmy, by nie uży­wać żad­nych mle­czek czy past i prosz­ków do pra­nia, ponie­waż powo­dują one, że nawet nie­świa­do­mie, możemy zary­so­wać swoją kabinę. Zacieki oraz kamień usu­niemy kon­cen­tra­tami lub środ­kiem do odka­mie­nia­nia. Jeśli mamy w sobie sys­te­ma­tycz­ność to po każ­dej kąpieli możemy spłu­kać szklaną ściankę kabiny prysz­ni­co­wej wodą oraz prze­je­chać spe­cjalną gąbką, która ściąga cały brud i powo­duje, że nie two­rzy się osad. Szukaj takich środków, które są w butelce ze sprayem, dzięki temu szybciej oraz bezpieczniej zaaplikujesz środek czyszczący. Nie będziesz musiał go dotykać, a jak dobrze wiemy, nie są to rzeczy przyjemne dla naszej skóry.

Domowe środki

Aby zro­bić swój wła­sny domowy śro­dek do czysz­cze­nia kabiny prysz­ni­co­wej potrzebne będą:

  • pół szklanki wody utle­nio­nej,
  • pół szklanki spi­ry­tusu (do dezyn­fek­cji),
  • dwie szklanki wody,
  • łyżka octu,
  • łyżeczka płynu do mycia naczyń,
  • butelka z ato­mi­ze­rem.

Wszyst­kie te skład­niki wlej do butelki i powoli wymie­szaj. Ta dam, śro­dek gotowy. Ocet i płyn do mycia naczyń poma­gają usu­wać osad z kosme­ty­ków, a woda utle­niona oraz spi­ry­tus znisz­czą pleśń oraz jej zarod­niki. Dzięki takiemu spe­cy­fi­kowi, będziesz mieć pew­ność, że Twoja kabina prysz­ni­cowa jest naprawdę czy­sta. Codzien­nie po kąpieli użyj tego środka. Wystar­czy z psi­kać i pozo­sta­wić. Nie trzeba go spłu­ki­wać. Musisz jed­nak pamię­tać, że nie jest on do czysz­cze­nia, lecz zapo­bie­ga­niu two­rze­niu się brudu.